Skip to content Skip to footer
0 items - €0,00 0

Padel Fabrique, geregistreerd in Nieuwegein en vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht onder registratienummer 92465943, presenteert de volgende Algemene Voorwaarden:

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Padel Fabrique en zakelijke afnemers of consumenten (hierna “Bezoeker”). Waar “hij” of “zijn” wordt gebruikt, kan ook “zij” of “haar” worden gelezen.

1.2. Door het maken van een losse reservering van een padelbaan bij Padel Fabrique en/of het gebruik van de (horeca)faciliteiten van Padel Fabrique verklaart Bezoeker zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Padel Fabrique behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is altijd van toepassing en beschikbaar op de website van Padel Fabrique.

1.4. Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

1.5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk na expliciete en schriftelijke overeenkomst met Padel Fabrique.

  1. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen Padel Fabrique en Bezoeker ontstaat door wederzijdse instemming, zoals blijkt uit de reservering en/of betaling door Bezoeker.

2.2. Padel Fabrique is gebonden aan een overeenkomst zodra Bezoeker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

2.3. Een overeenkomst kan bestaan uit het reserveren van een padelbaan en/of het gebruik maken van de algemene welkomstruimte van Padel Fabrique.

2.4. Bezoeker dient te allen tijde het geldende Huisreglement van Padel Fabrique na te leven en alle redelijke mondelinge en schriftelijke instructies van Padel Fabrique op te volgen, beschikbaar op de website van Padel Fabrique.

2.5. Het gebruik van de naam en het logo van Padel Fabrique is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Kennelijke drukfouten binden Padel Fabrique niet.

  1. Reservering via de website padelfabrique.nl

3.1. Bezoeker kan tot 21 dagen van tevoren via de website een padelbaan reserveren. De reservering wordt definitief na voltooiing van de betaling, waarbij Bezoeker een bevestiging per e-mail ontvangt.

3.2. Annulering van de reservering is kosteloos mogelijk tot 48 uur voor aanvang door bekendmaking aan de Padel Fabrique via e-mail of telefoon. Bij annulering ontvangt Bezoeker credits op zijn account, die kunnen worden gebruikt voor een nieuwe reservering en zijn 1 jaar geldig. Terugbetaling op de bankrekening van Bezoeker wordt niet verricht.

3.3. Binnen 48 uur voor aanvang van de reservering is kosteloze annulering niet meer mogelijk. Bezoeker mag in dat geval een vervanger sturen.

3.4. Bij niet verschijnen heeft Bezoeker geen recht op terugbetaling van de baanhuur, ook niet in de vorm van credits.

3.5. De banen dienen op tijd verlaten te worden. Bij overschrijding van de afgesproken periode kan Padel Fabrique extra kosten in rekening brengen.

3.6. Padel Fabrique behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren voor onderhoud op het betreffende tijdstip. Bezoeker wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en kan de reservering kosteloos verplaatsen of ontvangt terugbetaling indien verplaatsing niet mogelijk is.

3.7. Bezoeker is verantwoordelijk voor het actueel houden van persoonlijke gegevens in het account en de beveiliging van zijn apparaten en inloggegevens.

3.8. Het gebruik van de website gebeurt op eigen risico van Bezoeker. Padel Fabrique biedt geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de website.

3.9. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de website.

  1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1. Padel Fabrique behandelt persoonsgegevens van Bezoekers zorgvuldig en conform geldende normen. Op verzoek zal Padel Fabrique Bezoekers informeren over het gebruik van hun gegevens.

4.2. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de overeenkomst met Bezoeker uit te voeren, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Padel Fabrique verkoopt geen gegevens aan derden en deelt deze alleen met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

4.4. Werknemers van Padel Fabrique en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.

4.5. Bezoeker stemt in met de Privacy Verklaring van Padel Fabrique.

4.6. Informatie op de website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

4.7. Hoewel de website met zorg is samengesteld, kan Padel Fabrique niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig en actueel is. Bezoeker doet afstand van het recht op schadevergoeding voor schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Padel Fabrique.

  1. Tekortkoming en beperking van aansprakelijkheid

5.1. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door Bezoeker, tenzij Padel Fabrique op de hoogte was van deze onjuistheid of onvolledigheid.

5.2. De aansprakelijkheid van Padel Fabrique is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.

5.3. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5.4. Padel Fabrique is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen op het terrein van Padel Fabrique. Bezoekers wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen.

5.5. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, inclusief blessures tijdens activiteiten op het terrein. Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

5.6. Adviezen verstrekt door Padel Fabrique zijn niet bindend en worden ter informatie gegeven. Bezoeker beslist zelf of zij deze adviezen opvolgt, waarbij alle consequenties voor rekening en risico van Bezoeker zijn. Padel Fabrique is niet verplicht tot restitutie in geval van afwijkende keuzes van Bezoeker.

5.7. Padel Fabrique is niet verantwoordelijk voor de juiste ontvangst van e-mails die zij verzendt, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

5.8. Schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website of gelinkte websites valt buiten de verantwoordelijkheid van Padel Fabrique.

5.9. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor fouten of storingen in de functionaliteit van de website, noch voor onbeschikbaarheid van de website om welke reden dan ook.

5.10. Alle aanspraken van Bezoeker vervallen indien deze niet binnen een jaar na het bekend worden van de feiten waarop zij haar aanspraken baseert, schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Padel Fabrique.

  1. Overmacht

6.1. Padel Fabrique is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van overmacht.

6.2. Overmacht aan de zijde van Padel Fabrique omvat onder andere: problemen met toeleveranciers, gebreken in zaken of apparatuur van derden, overheidsmaatregelen, storingen in elektriciteit, internet of communicatiefaciliteiten, ziekte van werknemers, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, vervoersproblemen, werkstakingen, en andere situaties buiten de invloedssfeer van Padel Fabrique die de nakoming van verplichtingen verhinderen.

6.3. Padel Fabrique kan zich op overmacht beroepen als de omstandigheden die nakoming verhinderen zich voordoen nadat de verplichtingen hadden moeten worden nagekomen.

6.4. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eventuele kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst komen voor rekening van Bezoeker. Padel Fabrique is niet verplicht Bezoeker te vergoeden voor eventuele schade als gevolg van de ontbinding op basis van overmacht.

  1. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

7.1. Bezoeker heeft de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen na ontstaan van een klacht deze in te dienen indien hij niet tevreden is over de service of dienstverlening van Padel Fabrique. Klachten kunnen worden ingediend via [email protected] onder vermelding van “Klacht” en de datum van het betreffende bezoek.

7.2. Klachten dienen voldoende onderbouwd te zijn om door Padel Fabrique in behandeling te worden genomen.

7.3. Padel Fabrique zal binnen 7 dagen na ontvangst reageren op ingediende klachten. Indien meer tijd nodig is voor verwerking, wordt dit zo snel mogelijk aan Bezoeker medegedeeld.

7.4. Op deze Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en gerelateerde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.